سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

محسن میرزا اسکندری نژاد – شرکت ساختمانی لیمیت

چکیده:

همانطوریکه همگان مستحضرهستند فهرست بها کتابچه ا ی است که برای قیمت تمام شده انجام آحاد عملیات متنوع تعریف شده، تنظیم گردیده است و در کلیه رشته ها ی کار ی اعم ا ز خاکبرداری معمول ی تا تهیه مصالح و نصب پیچید هترین تاسیسات تعیین قیمت نموده است که این مجلد فعلاً دریازده رشته کاری متنوع منتشر م یشود و اصولاً هر ساله بایستی منتشر گردد. اولین فهرست بها ی سراسر ی در سال ۱۳۵۶ منتشر گردیده است که مربوط به سال ۲۵۳۵ یا ۱۳۵۵ میباشد. قبل ازاین تاریخ مهندسین مشاور هر پروژه، جهت آن پروژه مشخص، اقدام به تهیه فهرست بها مینمودند که گاه مطابق واقعیت و گاه برا ی پروژه مشابه در منطقه یکسان قیمتهای آحاد بها ارائه شده چند مهندس مشاور متفاوت از هم م یگردید تنوع فهرست بها یک رشته با قیمت ها ی متفاوت برای آیتم ها ی کار ی مشابه گاه موجب دلسرد ی پیمانکاران و گاه حت ی موجب اعمال نفوذ در برآوردها جهت پروژه های مشخص ی م ی گردید .جالب است بدانیم که جهت رفع این موارد در یک برهه حدوداً
در سالها ی ۱۳۵۱ ال ی ۱۳۵۳ برندگان مناقصه طرحها ی عمران ی از طریق متوسط گیری قیمت ها ی پیمانکاران شرکت کننده تعیین میگردید وپروژه به حداقل قیمت ارائه شده داده نم ی شد .البته بعداً این مورد لغو گردی د، ولی بنظر می رسد عادلانه ترین نحوه انتخاب پیمانکار بوده باشد. با انتشار فهرست بها ی سراسری برگ نوینی در پروژه های عمرانی گشوده شدکه قیمت ها ی
ارائه شده اش گاه قابل توجیه و گاه هم قابل انتقاد بود ول ی بمصداق معروف ((ظلم بالسویه عدل است)) شرکت کنندگان مناقصات با این معیار یکسان سنجیده شده و تعیین برنده گردیدند.با گذشت زمان و با آشکار شدن نقاط ضعف و قوت، راه تکامل فهارس بها پیموده شد برا ی مثال ضرایب منطقه ا ی بالاسری و تجهیز وبرچیدن کارگاه و غیره و غیره شکل گرفت . با نگارش فهارس بها ی رشته های عملیات کاری مختلف این فهارس به ا، همچون ابنیه ، راه و باند، تاسیسات و خطوط انتقال تقریبا سیر تکامل خود را ط ی نمودند ول ی جهت کارها ی آبیار ی و زهکش ی، تلفیقی از
فهرست بها ی راه، ابنیه و غیره استفاده میگردید تا اینکه در اوایل سال ۱۳۷۷ فهرست بهای آبیاری و زهکش ی مصوب گردید که طبیعتاً بدلیل جوان بودن اشکالات ی داشت، این فهرست بها در
سال ۱۳۷۹ دربها ی واحد دو مورد، حمل بتن با میکسر و تریمینگ ، مورد تجد ید نظر اساس ی قرار گرفته و قیمتهای واحدش افزایش یافته و متعادل گردید ولی سایر آیتمها همگام با شاخص
تعدیل کل ی افزایش یافتند که البته آیتم حمل بتن در سال ۱۳۸۳ مجدداً مورد تجدید نظر قرار گرفته وناگهان به یک سوم کاهش یافت!
این بود خلاصه آنچه که تقریبا ط ی ۲۷ سال انجام گرفت که ماحصل این اقدامات فهرست بهای سال ۱۳۸۴ آبیار ی و زهکش ی میباشد که ما قصد داریم فهارس بها را عموما و فهرست بها آبیاری و زهکشی را خصوصاً مورد نقد و بررسی قرار دهیم.