مقاله نقد جامعه شناختي رمان «جاي خالي سلوچ» اثر محمود دولت آبادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: نقد جامعه شناختي رمان «جاي خالي سلوچ» اثر محمود دولت آبادي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقد جامعه شناختي
مقاله جامعه روستايي
مقاله جامعه شناسي در ادبيات
مقاله محمود دولت آبادي
مقاله جاي خالي سلوچ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شمعي ميلاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نقدجامعه شناختي آثار ادبي، روشي است که به تحقيق و بررسي درباره طبقات مختلف جامعه و طرز رفتارها و کنشهاي متفاوت و متشابه ساختارهاي اجتماعي در دوره معيني از تاريخ مي پردازد. «در اين شيوه نقد، اثر ادبي از اين ديدگاه که اجتماع و هنرمند و اثر او با يکديگر رابطه اي زنده و جدايي ناپذير دارند، مورد بحث و ارزيابي قرار مي گيرد. بنابراين منتقد به دقت از زمان و مکاني که نويسنده در آن زيسته و اثر ادبي در آن بوجود آمده، آگاهي کامل به دست مي آورد، تا بتواند اثر را به منزله واکنش روحيه هنرمند نسبت به جامعه و برداشت هاي او از محيط مورد مطالعه قرار دهد» (ميرصادقي،۲۶۷،۱۳۷۷).
اهميت نقد جامعه شناختي، در تفسير و تبيين مشخصات جامعه شناختي يک دوره است. «چنين نقدي قادرست از طريق کمک به خواننده و آگاهاندن او که چرا پاره اي خطاها از مشخصات آثار ادبي عصر معيني است، بر معلومات وي بيفزايد – حتي مي تواند ماهيت چنين خطاها را تبيين کند، اگر چه پي بردن به خطا بودن آنها فقط با تکيه بر معيارهاي ادبي محض صورت مي گيرد» (ديچز، ۵۵۲، ۱۳۶۹).
محمود دولت آبادي به شهادت آثارش يکي از تواناترين داستان نويسان امروز ايران است. وي با انتشار رمان «جاي خالي سلوچ» توانست جايگاه خود را در ميان نويسندگان برجسته ادبيات داستاني تثبيت کند. تنوع و تعدد شاخصه هاي مثبت زباني و ادبي دولت آبادي در اين اثر با مضاميني از جمله فقر و گرسنگي، مناسبات زناشويي در شرايط نابسامان اجتماعي، مصائب پايان ناپذير مردم ستم ديده و رنج کشيده روستايي، اصلاحات ارضي و تقابل سنت و تجدد، همراه شده و در مجموع ستون فقرات هنر نويسندگي وي را تشکيل داده است.
نگارندگان اين نوشتار برآنند تا با بررسي جامعه شناختي رمان «جاي خالي سلوچ» رابطه ميان آفرينش ادبي و اوضاع احوال اجتماعي و تاريخي نويسنده را مورد ارزيابي و تحليل قرار دهند و راهگشاي نوعي نگرش تازه در برخورد هنري و علمي با يک اثر ادبي باشند.