مقاله نقد لوکاس و منحنی فیلیپس مورد مطالعه ايران (۱۳۴۰-۱۳۸۶) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اقتصاد كلان (پژوهشنامه علوم اقتصادي) از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: نقد لوکاس و منحنی فیلیپس مورد مطالعه ايران (۱۳۴۰-۱۳۸۶)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقد لوکاس
مقاله منحني فيليپس
مقاله اقتصاد ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاديان ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح نقد لوکاس مبني بر اين که تصميمات بهينه واحد هاي اقتصادي به طور سيستماتيک با تغيير در روند تصميم گيري سياست گذاران تغيير مي کند، موجب شد تا توان مدل هاي کلان اقتصادي از جمله منحني فيليپس در پيش بيني آثار سياست هاي اقتصادي مورد سوال قرار گيرد. بر اين اساس اهميت اين مدل ها و استفاده از آن ها براي پيش بيني، به آزمون نقد لوکاس و به عبارت ديگر به آزمون ثبات شاخص ها در مدل هاي مورد نظر بستگي يافته است. اين مطالعه با توجه به اهميت منحني فيليپس در تدوين سياست هاي پولي و مالي، به آزمون ثبات پارامترها در اين مدل پرداخته است. براي اين منظور از روش باي و پرون و داده هاي ساليانه طي دوره ۱۳۴۰-۱۳۸۶ در اقتصاد ايران استفاده شده است. نتايج حاصل از اين بررسي نشان مي دهد که همگام با تغيير در انتظارات واحدهاي اقتصادي، منحني فيليپس با شيب متفاوت در حال انتقال بوده و شاخص هاي اين منحني از ثبات لازم برخوردار نيستند. در نتيجه سياست گذاران اقتصادي در ايران نمي توانند با اتکا به وجود يک رابطه معني دار بين متغيرهاي اقتصادي در مدل مربوط به منحني فيليپس در گذشته، آن را به آينده تسري دهند و بر اساس آن آثار سياست هاي اقتصادي مورد نظر خود را پيش بيني كنند.