سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مرضیه تنها – دانشگاه پیام نور شیراز
نعمت اله ریاضی – بخش فیزیک و رصدخانه ابوریحان بیرونی، دانشگاه شیراز
عبدالرسول قرائتی – دانشگاه پیام نور شیراز

چکیده:

ما با استفاده از مبان ی نجوم به بررس ی نظر یه غ یاث آباد ی در مورد کاربرد نجوم ی بنا ی " کعبه زرتشت " واقع در " نقش رستم " م ی پـرداز یم . محاسبات انجام گرفته و نتا یج به دست آمده بر پا یه مدل ساز ی و ترس یم پرتوها ی خورش یدی، نشان م ی دهد که نظر یه غ یاث آبـاد ی قابـل قبـول نمی باشد