مقاله نقد و ارزيابي نظريه نظام جهاني: موافقان و منتقدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات سياسي از صفحه ۱ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: نقد و ارزيابي نظريه نظام جهاني: موافقان و منتقدان
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار نظام جهاني
مقاله جوامع مرکز
مقاله جوامع پيراموني
مقاله جوامع نيمه پيراموني
مقاله ساختارهاي طبقاتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساعي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش فرض اصلي ديدگاه نظام جهاني اين است که جهان جديد از يک اقتصاد جهاني سرمايه داري تشکيل شده و دولت هاي ملي بخش هايي از يک کل هستند و براي فهم تعارض هاي طبقاتي داخلي و نزاع هاي سياسي دولت خاص بايد اقتصاد جهاني شناخته شود. بدين ترتيب است که والرشتاين، اين سوال تحقيقي را پيش روي خود قرار مي دهد که تاثيرات اقتصاد جهاني از قرن شانزدهم بر توسعه مرکز، پيرامون و غيرپيرامون چگونه بوده است؟ اين ديدگاه با گشايش يک مسير جديد تحقيقاتي براي طرفداران آن سهم شايسته اي در ادبيات توسعه ايفا نموده است. با اين وجود از اواسط دهه ۱۹۷۰ به تدريج گروهي از منتقدين همچون «موريس زايتلين»، «چارلز تيلي»، «ثدا اسکاچپل» و…، ديدگاه نظام جهاني را به ارائه يک مفهوم سخت و شي گونه از نظام جهاني و غفلت از موارد خاص توسعه و برجسته نمودن تحليل اقشار اجتماعي در مقابل تحليل هاي طبقاتي، متهم ساخته اند که به برخي از آن ها توسط والرشتاين پاسخ داده شده است. در نوشتار حاضر تلاش شده است ضمن نقد و ارزيابي نظريه نظام جهاني به بررسي ديدگاه موافقان و منتقدان اين نظريه پرداخته شود.