سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

عبدالهادی قزوینیان – عضو هیت علمی دانشگاه تربیت مدرس _ دانشکده فنی و مهندسی
مهدی باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سنگ دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از پارامترها ی مهم و اساسی جهت طراح ی سازه ها ی زیرزمین ی مدول تغییر شکل پذیری می باشد . برآورد مدول و مقاومت توده سنگ، مشکل و پیچیده است .سیتارام ١ در سال ۲۰۰۰
رابطه ا ی را جهت برآورد مدول توده سنگ معرفی کرد. در رابطه پیشنهاد ی و ی، مدول توده سنگ با توجه به ضریبaتعیین می شود . ضریب a با توجه به تنش محصور کننده حداقل تعیین می گردد . در مقاله حاضر ابتدا به بررسی کارایی رابطه پیشنهاد ی سیتارام پرداخته م ی شود . در ادامه علاوه بر تصحیح رابطه سیتارام، کاربرد رابطه مذکور بسط داده شده است. جهت بررسی کارای ی رابطه اصلاح شده سیتارام، نتایج مدلساز ی محیط پیوسته با نتایج مدلساز ی محیط ناپیوسته مقایسه گردید . این مقایسه حاکی از آن است که رابطه اصلاح شده سیتارام از کارایی مناسبی برخوردار است.