مقاله نقد و بررسي ديدگاه انديشمندان مغرب زمين درباره رابطه علم و دين (عنوان عربي: دراسهة لآراء علماء الغرب حول صلهة العلم بالدين) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات قرآني (فدك، فصلنامه دين پژوهي و كتابشناسي قرآني) از صفحه ۸۳ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: نقد و بررسي ديدگاه انديشمندان مغرب زمين درباره رابطه علم و دين (عنوان عربي: دراسهة لآراء علماء الغرب حول صلهة العلم بالدين)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماترياليسم علمي
مقاله پوزيتيويسم منطقي
مقاله نظريه تكامل
مقاله نوارتدوكسي
مقاله فلسفه تحليل زبان
مقاله ابزارانگاري (كليد واژه عربي: الماترياليهة العلميهة
مقاله الوضعيهة المنطقيهة
مقاله نظريهة التکامل
مقاله فلسفهة تحليل اللغهة)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدمظهري منيره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جدايي علم و دين در قرون وسطا و ابتداي رنسانس مطرح نبود، چرا كه در آن اعصار بسياري از دانشمندان علوم طبيعي، همزمان متكلمان و عالمان ديني جوامع خود نيز بودند. با ظهور علوم تجربي در قرن هفدهم، كم كم احساس استغناي از دين در دانشمندان علوم به وجود آمد و منجر به پيدايش خداباوري فارغ از وحي و سپس جريان روشنگري فرانسوي و در نهايت ماترياليسم علمي شد. در قرنهاي هجدهم و نوزدهم به نظر رسيد كه علوم به پايان راه خود رسيده اند و به زودي جاي دين را خواهند گرفت. چنين برداشتي تا نيمه اول قرن بيستم نيز ادامه داشت. در اين بين فيلسوفان، متكلمان و حتي دانشمندان بر آن شدند تا با ارایه راه حلهايي، مشكل تعارض علم و دين را حل کنند. اين نوشتار پس از مرور جريانهاي عمده فكري مرتبط با موضوع، راه حلهاي ارایه شده براي رفع تعارض علم و دين را نقد و بررسي مي کند.