سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سید محمد سیدحسینی – استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا سلوکدار – مربس، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و دانش آ»وخته دکتری

چکیده:

موضوع تولید در کلاس جهانی توجه بسیاری از صنایع تولیدی و استراتژیست های عملیات را به خود جلب کرده است. گسترش این موضوع بر می گردد به استفاده از «بهترین تکنیک ها» از شرکت هایی «باعملکرد بهترین» در این تحقیق با فراهم کردن تعریفی از تولید در کلاس جهانی به شناسایی عوامل تولید در کلاس جهانی با به کارگیری معیارهای چندگانه و بررسی تجربی از روابط مابین تکنیک ها و عملکرد تولید در کلاس جهانی پرداخته شده است. برسی دیدگاه های مختلف برای رسیدن به یک مدل پویایی که بتواند تمامی زوایا و عوامل اصلی و فرعی را از جمله عوامل داخلی، خارجی، استراتژی ها، اهداف و سیاست ها را پوشش دهد بسیار حائز اهمیت است. بنابراین تعیین روابط بین عوامل فوق می تواند یک حرکت سیستماتیک بوجود آورد که کمک می کند وضعیت سطح عملکرد سطح تولید در کلاس جهانی مشخص شود و پیش زمینه اجرایی و نهادینه شدن یک مدل پویا، طراحی یک مدل ذهنی و مفهومی مناسب است به گونه ای که در برگیرنده عوامل و فاکتورهای کلیدی موثر باشد. در این مقاله با مروری بر منابع، نگرش ها، تعاریف؛ دیدگاه ها و عوامل تولید در کلاس جهانی به نقد و بررسی تحقیقات انجام شده، مدل مفهومی و عناصر دینامیکی تولید در کلاس جهانی و ارتباط بین آنها پرداخته شده است. در نهایت پارادایم مفهومی و نمونه مدل پویای استراتژی تولید در کلاس جهانی ارائه شده است.