سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

محمدرضا حجتی – عضو هیئت علمی پژوهشکده هوافضا، پژوهشکده هوافضا – وزارت علوم، تحقیقات

چکیده:

بررسی رای صادره در ک موضوع از بهترین راه های شناخت نقاط قوت وضعف یک سیستم حقوقی شامل قوانین و مقررات، سیستم دادرسی، دستگاه قضایی و مطلوبیت دادرسی از جهت دستیابی به اهداف رسیدگی می باشد. در سوانح هوایی ایران یکی از پرونده ها و شاید تنها پرونده ای که درمراجع قضایی باز و مورد رسیدگی قرار گرفت پروند مبوط به سقوط فوکر ۲۸ آسمان در سال ۱۳۷۳ در اصفهان بود. از طریق پیگیری سیر قضایی اینپرونده و بررسی رای بدون آن می توان عملکرد قوانین و مقررات، سیستم دادرسی و رویه قضایی ایران را در ارتباط با سوانح هوایی مورد ارزیابی قرار داد. در این مقاله مبانی حقوقی، مستندات قانونی، شرعی و استلال های رای بدون را با توجه بهمبانی حقوقی رسیدگی به سوانح هوایی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات مورد بررسی قرار میدهیم.