سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جهانگیر باقری – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر عضو هیئت علمی دانشگاه جامع علمی کارب
امین تجلی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشجوی دوره کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی

چکیده:

در ای ن مقاله , تکنیکی جدید همراه با آرای شی خ اص از سه ترانسدیوسر پیزو الکتری ک (Piezo-Electric) در خصوص بکارگی ری مقوله ها و سیستمهای اولتراسونی کی ( مافوق صوت ) در سنجش و اندازه گی ری دبی سیالات ( سیال سنجی ) با تاکید بر اندازه گیری دقیقتر ( نسبت به سایرتکنیکهای رایج ) سرعت سیال تک فاز , بطور خلاصه مطرح و ارائه گردیده است . با بهره گی ری از طرحی ابدا عی در آرایش و چیدمانی ترانسدیوسرهای PZT در دو مسیر متفاوت بطور همزمان و با بکارگیری نظریه و تکنی ک (SA) Sing-Around و اندازه گیری و پردازش سیگنال مربوطه امکان تقلیل ( کم کردن ) خطای سیستم فراهم شده است . همچنین می توان دیگرمحدودیت های عارضی و ذاتی را در سای ر دبی سنجهای متد اول اولتراسونیکی با بکارگیری تکنی ک SA به حداقل ممکن رساند . [۱]
یکی از ویژگی های برجسته و منحصربه فرد سیستم و تکنیک پیشنهادی این است که با بکارگیری روشی جدید در تولی د و پردازش سیگنالهای الکترونیکی مربوطه , اندازه گیری سرعت سی ال مورد سنجش به سرعت امواج مافوق صوت بستگی ندارد . ویژگی دیگر تکنیک جدی د این است که اندازه گیری سرعت سیال به غلظت سیال و سایر عوامل و شرایط محیطی و ذاتی سی ال وابسته نیست . در این تکنیک فرآی ند پردازش سیگنال ساده و شفاف است و نصب و نگهداری سنسورها و زیرمجموعه های الکترونیکی مربوطه راحت و آسان بوده و در هر قطری از انواع لوله ها و یا هر نمونه از سیالات تک فازمیتواند استفاده شود . این مقاله ضمن معرفی تکنیک و ویژگی جدید , به نقد و بررسی کلی سایر روشهای دبی سنجی مافوق صوت نیز پرداخته است .