مقاله نقد و تحليل قصه اي از مرزبان نامه بر اساس رويکرد بينامتنيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در نقد ادبي از صفحه ۳۱ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: نقد و تحليل قصه اي از مرزبان نامه بر اساس رويکرد بينامتنيت
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرزبان نامه
مقاله بينامتنيت
مقاله ميخاييل باختين
مقاله رولان بارت
مقاله ژوليا کريستوا
مقاله ژرار ژنت
مقاله هارولد بلوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي دشت ارژنه محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اساس رويکرد بينامتنيت، هيچ متني خودبسنده نيست و هر متن در آن واحد، هم بينامتني از متون پيشين و هم بينامتني براي متون پسين خواهد بود. در اين جستار، ابتدا وجوه مختلف متن و بينامتنيت تشريح، و سپس بر اساس اين رويکرد، قصه اي از مرزبان نامه نقد و بررسي شده است. در پايان نيز گفته شده چنان که رولان بارت، باختين، کريستوا، ژنت، تودوروف و ديگر منتقدان پيرو بينامتنيت تاکيد کرده اند، هيچ متني اصيل نيست و قصه مورد بحث در مرزبان نامه نيز چون متون ديگر واگويه اي از متون پيشين است.