سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید کمالی نیا – شرکت خدمات مهندسی برق، مشانیر، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدة مهندسی
امیر مهرتاش – شرکت خدمات مهندسی برق، مشانیر، دانشکدة مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصی
محسن پوررفیع عربانی – شرکت خدمات مهندسی برق، مشانیر

چکیده:

از نگاه عموم مردم تأثیرات تجهیزات الکتریکـی بـدلیل ن قـش ویژة آنهـا در زنـدگی روزمـره یکـی از مهمتـرین دغدغـه هـا محسوب می گردد . میدان های الکتریکـی و مغناطیسـی بـدلیل اثرات سوئی که گفته می شود بر سلامتی انسـانها مـی گذارنـد، باعث نگرانی عمـومی در جامعـه مـی گردنـد . همچنـین نـویز صوتی و تداخل رادیویی ممکـن اسـت بـرای کسـانی کـه در نزدیکی خطوط الکتریکی سکونت دارند، ناخوشایند باشد در این مقاله هدف بررسـی میـزان تـاثیر پارامترهـای مختلـف طراحی خطوط هوایی بر اثرات محیطی ناشی از آن و دستیابی به راهکارهایی جهت کـاهش آنهـا بـا اسـتفاده از فاکتورهـای مناسب می باشد . شایان ذکر است در اینجا جهت پیشنهاد ب رایسطوح قابل قبـول اثـرات محیطـی، تـداخل بـا دسـتگاه هـا و تجهیزات الکتریکی لحاظ نگشته است، که بدیهی است در هر مورد خاص می بایست مـورد توجـه قـرار گیـرد . در مقالـه ی حاضر، خطوط ۴۰۰ kV یک و دو مداره، بـازای آرایـش هـای مختلف فازها و با در نظر گرفتن ساختارهای متداول و مرس وم مورد مطالعه قرار گرفته است