مقاله نقشه سازي مخازن مهم در اپيدميولوژي انگل هاي منتقله از حلزون در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۱۳۸ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: نقشه سازي مخازن مهم در اپيدميولوژي انگل هاي منتقله از حلزون در ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حلزون شناسي
مقاله ايران
مقاله انگل شناسي
مقاله نقشه سازي
مقاله GIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صلاحي مقدم عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: حلزون هاي آب شيرين ميزبانان واسط گروه بزرگ و مهمي از کرمهاي انگلي در پزشکي و دامپزشکي هستند. در ايران سالانه ميليونها ريال خسارات ناشي از فاسيوليازيس انساني ايجاد ميشود و شيستوزوميازيس در گذشته اي نه چندان دور يکي از بيماريهاي مهم در ايران بوده است. اين در حالي است که طيف وسيعي از ترماتوده اي حيواني در ايران داراي اهميت زيادي است. در مطالعات انگل شناسي ترماتودها، يکي از مهمترين متغيرها، نوع حلزون ميزبان واسط است. حلزون هاي ايران سالهاست که مورد توجه و تحقيق قرار گرفته اند اما بعد از حذف شيستوزوميازيس جمع بندي مستدل بر وضعيت حلزونهاي ايران صورت نگرفته است.
مواد و روش ها: براي جمع آوري اطلاعات فوق ابتدا مطالعه کتابخانه اي بر روي مقالات، پايان نامه ها و منابع حلزون هاي آب شيرين ايران صورت گرفته و ليستي از حلزون هاي کشور تهيه شد، سپس با کمک منابع و مراجع معتبر و کتب حلزون شناسي، وضعيت حلزون هاي آب شيرين ايران ارايه گرديد. براي نقشه سازي پراکندگي حلزون هاي مهم از نرم افزار ۹٫۳ ArcGIS  استفاده گرديد.
يافته ها: حدود ۲۰ جنس از حلزون هاي مهم آب شيرين در ايران ديده شده است. برخي حلزون هاي دريايي مهم در پزشکي و يا ليسک ها و يا حلزون هاي آب شيرين با اهميت کم نيز علاوه بر داده هاي فوق قابل گزارش بوده است. نقشه پراکندگي حلزون هاي مهم ارايه شده است.
بحث و نتيجه گيري: از آنجا که مبارزه با انگل هاي منتقله از حلزون به استثتا شيستوزوماها، بر حلزون کشي استوار نيست و قطع سير تکاملي انگل در ساير مقاطع زندگي کرم مورد توجه قرار ميگيرد، اطلاع از پنانسيل اقليمي، شرط اصلي براي پيشگيري از بيماريهاي فوق است. الگوي پراکندگي حلزونهاي ايران بر اساس ويژگيهاي زيستي حلزون ها متفاوت است و ميتواند در الگوسازي و اپيدميولوژي بيماريهاي منتقله از حلزون مورد استفاده قرار گيرد. اين نخستين باري است که نقشه حلزون هاي ايران ارايه ميگردد.