سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سامان سیف – کارشناس مهندسی آبیاری، شرکت مهندسین مشاور یکم
امیر نوروزی – کارشناس مهندسی آبیاری، شرکت مهندسین مشاور یکم
محمدعامل صادقی – مدیر مطالعات و طراحی امور مهندسی رودخانه مهندسین مشاور یکم
مسعود وثوق – مدیر امور حفاظت و مهندسی رودخانه آب منطقهای هرمزگان

چکیده:

استفاده از نقشه خطر سیل میتواند راهکار مؤثری در کاهش خسارات سیل باشد. در این مقاله، مبانی و روش تهیه نقشه خطر سیل براییک ناحیه سیلگیر مطرح شده و بهعنوان مطالعه این روش بر روی رودخانه جاماش که بر روی مخروطافکنهای در استان هرمزگان جاری است اجرا شده است. با استفاده از نتایج مطالعات دو بعدی هیدرولیک جریان، کاربری اراضی، اجتماعی- اقتصادی و نقشههای توپوگرافی، دو نقطه آسیبپذیر در منطقه مورد نظر تشخیص داده شد و برای آنها راههای امن تخلیه و نقاط امن اسکان مشخص گردید. استفاده از این نقشهها حتی در شرایط غیر سیلابی نیز میتواند راه حل مناسبی برای سرمایهگذاری بهینه و کمخطر در سیلابدشت باشد.