سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدامیررضا مجدجباری – کارشناس ارشد مهندسی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی
مهدی زارع – دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

با توجه به اهمیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تهران، مطالعه و بررسی این شهر از دیدگاه زلزله و خطرات و خسارات احتمالی ناشی از آن و نیز شرایط محلی، که تأثیر مستقیمی بر افزایش مخاطرات لرزه ای می گذارد، به منظور مقاوم سازی مناطق دارای ساخت و ساز نامناسب و همچنین برنامه ریزی و ایجاد امکانات برای زمان بحران در مناطق مختلف تهران بسیار ضروری می باشد. به این منظور در این مطالعه ابتدا لرزه زمین ساخت منطقه مورد بررسی قرار گرفت و چشمه های لرزه ای محتمل وپارامترهای مربوط به آنها بدست آمدند. سپس نقشة ریز پهنه بندی شهر
تهران با توجه به اثر ساختگاه تهیه گردید. در ادامه با تحلیل احتمالی خطر، نقشه های شتاب طیفی برای بیشینهشتاب و پاسخ طیفی در زمان تناوبهای۰/۱، ۰/۲، ۰/۳، ۰/۵، ۱/۰ و ۲/۰ثانیه و برای سطوح خطر % ۱۰ % و ۵۰ ، % ۲ احتمال وقوع در ۵۰ سال برای مؤلفة افقی و قائم برای چهارگوش تهران بر روی سنگ بستر لرزه ای و همچنین برای مناطق ۲۲ گانة شهر تهران با توجه به اثر ساختگاه تهیه گردیدند. این نقشه ها خود زمینه ساز " طیف خطر یکنواخت" می باشند، که این طیف خود پایة روشی برای تهیة طیف طرح است. در انتها نیز پهنه بندی خطر زلزلة
شهر تهران ارائه شده است.