مقاله نقشه يابي QTL هاي کنترل کننده تحمل به خشکي در گندم نان (Triticum aestivum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۵۲۷ تا ۵۳۹ منتشر شده است.
نام: نقشه يابي QTL هاي کنترل کننده تحمل به خشکي در گندم نان (Triticum aestivum)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم نان
مقاله تحمل به خشکي
مقاله QTL
مقاله مرحله گياهچه
مقاله گزينش به وسيله نشانگر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالشاهي روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: طالعي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: يزدي صمدي بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحمل به خشکي صفتي کمي بوده و به طور مستقيم قابل اندازه گيري نيست، از اين رو براي بررسي تحمل به خشکي بايد صفات وابسته به آن بررسي شود. صفات وابسته به تحمل به خشکي نظير خصوصيات ريشه و کارایي مصرف آب کمي هستند و بررسي فنوتيپي آنها بخصوص در شرايط مزرعه مشکل است. بنابراين گزينش به وسيله نشانگر ابزار مناسبي براي برطرف کرن اين مشکل است. در اين پژوهش با استفاده از روش تجزيهQTL، کنترل ژنتيکي صفات وابسته به تحمل مورد بررسي قرار گرفت. دويست و بيست لاين هاپلوئيد مضاعف حاصل از تلاقي کوکري (والد حساس) و آر.اي.سي ۸۷۵ (والد متحمل) براي اين منظور استفاده و در مجموع ۳۵ QTL بر روي ۱۱ کروموزوم مختلف براي صفات مورد بررسي شناسایي شدند. از QTL هاي شناسائي شده ۱۰QTL،R2>10 داشتند. شصت وسه درصد از QTL هاي شناسائي شده بر روي ژنوم B قرار داشتند که نشان دهنده اهميت بالاي اين ژنوم در تحمل به خشکي است. در اين پژوهش سه مکان ژني بر روي کروموزوم هاي۱B ، ۵A و ۵B شناسایي شدند که ۳۹٫۷ درصد از تغييرات مربوط به تعداد ريشه را توجيه نمودند. همچنين سه QTL بر روي کروموزوم هاي ۱B،۴B  و ۶B مسوول کنترل تغييرات ژنتيکي کارایي مصرف آب در جمعيت مورد بررسي بودند و ۳۰% ازتغييرات فنوتيپي اين صفت را توجيه کردند. تعداد ريشه و کارایي مصرف آب با هم همبستگي ژنتيکي داشته، به نحوي که ژنوتيپ هاي داري ريشه بيشتر از کارایي مصرف آب بالاتري برخوردار بودند. عرض برگ مهم ترين صفت مربوط به رشد اوليه گياه بود و QTL  هاي مرتبط با اين صفت بر روي کروموزوم هاي ۲B،۲D ، ۳D، ۵A و ۶A بودند که ۴۱٫۶ درصد تغييرات اين صفت را توجيه نمودند. گزينش به وسيله نشانگر براي آلل هاي مطلوب QTL هاي شناسائي شده در اين آزمايش نظير Gwm0304b  و Barc0256 ابزار مناسبي براي بهبود سازوکار هاي تحمل به خشکي و در نتيجه بهبود عملکرد در شرايط تنش خشکي خواهد بود.