سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منصور ضیائی – دانشکده مهندسی معدن، و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود ، ایران
امیر زنده دل – دانشکده مهندسی معدن، و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود ، ایران

چکیده:

تلفیق داده ها و تحلیل آنها در سیستم مکانی می تواند پی جوئی و اکتشافات ذخایر معدنی را توسعه بخشد. برای شناسائی ذخایر بزرگ در کمربند متالوژنی مس دار شمال ایران از GIS و داده های ژئوفیزیکی، بهدف توسعه اکتشافات ذخایر معدنی استفاده کرده ایم. نقشه پتانسیل مطلوب ابزاری تکمیلی برای اکتشاف اندیسهای سطحی محسوب می شوند. لذا تلفیق نقشه پتانسیل مطلوب با داده های ژئوفیزیکی برای توسعه اکتشافات ذخایر پنهان می تواند موثر باشد. منطقه مورد مطالعه قسمتی از زون متالوزنی ترود-معلمان را پوشش میدهد که اندیسهای مس و پلی متال گسترش یافته اند. تحلیل داده های زمین شناسی، سنجش از دور، ساختاری و داده های بهینه ژئوفیزیکی در این ناحیه معدنی کمک کرد تا زونهای کانی سازی پراکنده (غیراقتصادی) را از زونهای اقتصادی و پنهان جدا سازیم. طبق روش وزنهای نشانگر با تحلیل و تفسیرِ فاکتورهای ساختاری، زمین شناسی، دگرسانی، لیتولوژی سنگ میزبان یک الگوی تشخیص بصورت مدل اکتشافی برای ذخایر مس در ناحیه ترود-معلمان ارائه شد. فقط ۶ درصدِ این ناحیه برای اکتشاف ذخایر مس پتانسیل دار تعیین گردید. نقشه نهائی احتمال مطلوب کانی سازی مس در ناحیه معلمان-ترود، اولویت بندی اندیسها را نشان میدهد که اندیس چاه موسی در اولویت اول اکتشافات تفضیلی (چهار روش ژئوفیزیکی) واقع شده است. نتیجه کاربرد این روش با عملیات صحرائی، اینکه ایده جدیدی برای استراتژی اکتشاف زونهای پتانسیل دار کانی سازی شده، فراهم می کند