سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید ملک زاده شفارودی – دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
مایکل کرسی – مدرسه بیوساینس دانشگاه بیرمینگهام

چکیده:

آنالیز پیشین در زمینه مکان یابی QTL های زمان گلدهی، حضور QTL هایی را روی کروموزوم های O5 ،O3 ،O2 و O9 در B. oleracea نشان داده بود . آنالیز جدیدی که با کمک نرم افزار QTL Cartographer (ver 2.5) و به روش مکان یابی فاصله ای مرکب (composite interval mapping) بر روی داده های مولکولی مربوط به جمعیت در حال تفرق از لاین های دابل ه اپلوئید حاصل از والدین A12 و GD و با در اختیار داشتن رکوردهای فنوتیپی زمان گلدهی در سالهای ۱۹۹۴ و ۱۹۹۶ انجام پذیرفت، حاکی از حضور QTL های معنی دار در هماهنگی با مکانهای ژنی شناخته شده با تحقیقات گذشته بود . مکانهای ژنی تحقیق شده در این مطالعه به دلیل مطابقت با مکان ژنی مهم ترین ژنهای کاندیدا برای زمان گلدهی (از جمله ژنهای etc. ،FY ،FLC ،CONSTANS) دریچه ای بسوی تحقیق بیشتر بر روی اثرات هر یک از ژنهای نامبرده و یافتن SNP های احتمالی دخیل در تنوع زمان گلدهی باز کرده است.