سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
لیلا مهرآوران – مربی گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل،
حبیبه شهرکی – دانش آموخته اصلاح نباتات دانشگاه زابل

چکیده:
به منظور مکانیابیQTLهای کنترلکننده عملکرد دانه و برخی صفات مربوط به برگ پرچم در جو، آزمایشی با ۷۲ لاین هاپلوئیدمضاعف به همراه والدین آنها (استپتوئه و مورکس)، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل، در قالب دو طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار و در دو شرایط نرمال و تنش خشکی اجرا گردید. صفات عملکرد دانه، سطح برگ پرچمFv/Fm ،RWCو تراکم کلروفیل اندازهگیری شدند. تجزیه آماری صفات شامل تجزیه واریانس مرکب، همبستگیهای فنوتیپی و تجزیهQTLبه روش مکانیابی فاصلهای مرکب CIM انجام شد. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که بین اکثر لاینها در سطح یک درصد تفاوت معنی دار وجود دارد. در مجموع ۱۲ عددQTLشناسایی و واریانس فنوتیپی توجیه شده بوسیله اینQTLها از۱۱/۹۷تا۲۲/۴۴ درصد متغیر بود. بیشترین مقدارLODبرای صفت سطح برگ پرچم و روی کروموزوم۴H بدست آمدQTL های شناسایی شده برای صفات اندازهگیری شده، روی کروموزوم های۱و۲و۳و۴و۵ جونقشه یابی گردیدند