سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عزت الله فرشادفر – دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی

چکیده:

تهیه نقشه نواحی کروموزوم که صفات کیفی با کمی را تحت تاثیر قرار می دهند امروزه مورد توجه بیشتر اصلاح کنندگان نبات است در هیمن ارتباط مروری خواهیم داشت بر مفاهیم و اصلی که در ارتباط با تهیه نقش ژنوم تهیه نقشه ژن های اصلی و روش های که هم اکنون برای تجزیه QTL در جمعیت های گیاهی بکار می رود در این مقالع عناوین نشانگرهای مولکولی و تهیه نقشه، نوترکیبی و پیوستگی، نقشه یابی جمعیت ها، تهیه نقشه نشانگرهای مولکولی و نرم افزار تهیه نقشه تهیه نقش ژن های اصلی، تعریف QTL و اصول کشف آن روش های تجزیه QTL و نرم افزارهای تهیه نقشه QTL و کاربرد آن در ارتباط با شاخص های مقاومت به خشکی از قبیل زودرسی، تنظیم استمزی، ایسیسک اسید، پایداری غشا سلول و انتخاب نشانگرهای خشکی و استفاده از نتایج حاصل از تجزیه QTL مور بحث قرار خواهد گرفت.