سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا میرزائی خلیل آبادی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمید ابریشمی – استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از عوامل اصلی و محدودکننده توسعه بخش کشاورزی ایران نهاده آب می باشد . کارشناسان معتقدند در صورتی که م حدودیت آب وجود نداشت ۳۰ تا ۵۰ میلیون هکتار از اراضی کشور قابل کشت و زرع می بود . در این تحقیق از تکنیک داده ستانده و روش برنامه ریزی ریاضی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده و سهم و نقش بخش آب در بخش کشاورزی شامل ارزش افزوده، اشتغال مستقیم و غیر مستقیم، پیوندهای پسین و پیشین، بهره وری و پتانسیل رشد بخش کشاورزی مشخص شد، نتایج این تحقیق نشان می دهد که بخش آب یکی از بخش های زیر بنایی و اساسی کشور می باشدکه می تواند بعنوان موتور رشد در اقتصاد عمل کند و باعث رشد سایر بخش ها بخصوص بخش کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن گردد،بطوریکه هر واحد سرمایه گذاری در بخش آب باعث /۰۲۹ نفر اش تغال مستقیم و غیرمستقیم می شود . محاسبه پیوند های پسین و پیشین نشان می دهد که بخش آب از لحاظ پیوند های پسین در رتبه یازدهم و از لحاظ پیوند های پیشین در رتبه شش می باشد که گویایی این مطلب است که بخش آب یکی از بخش های کلیدی اقتصاد است . همچنین نتایج بررسی رشد بخش ها نشان می دهد برای مهیا کردن رشد ۶ درصدی بخش کشاورزی، بخش آب بایستی ۰/۶۸ درصد رشد نماید، یعنی برای اینکه این بخش ۶ درصد رشد نماید، نیاز ۵۵۸ میلیون متر مکعب آب اضافی می باشد .