مقاله نقش آفريني ضد ژئوپليتيک در انديشه هاي ژئوپليتيکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آمايش محيط از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: نقش آفريني ضد ژئوپليتيک در انديشه هاي ژئوپليتيکي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئوپليتيک
مقاله ضدژئوپليتيک
مقاله مقاومت
مقاله قدرت
مقاله معنويت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيشگاهي فرد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قدسي امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده ژئوپليتيک سنتي بر پايه مواضع قدرت و مزيت جغرافيايي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي دولتها و طبقه مسلط جوامع و نقش موثر سياستمداران بنا شده است، درحالي که در ژئو پليتيک پسا نوگرا و انتقادي، مي توان تاريخ را از ديد کساني که درگير مقاومت در برابر دولتها و رفتار ژئوپليتيکي آنها بوده اند نيز تبيين نمود، مقاومت هايي که اقتدار طبقه مسلط را به چالش کشيده وبه تعبير روتلج، آن را «ضد ژئوپليتيک» يا «ژئوپليتيک از پايين» نام نهاد.
پيروي از منطق ژئوپليتيک در بهره گيري از قدرت سخت، براي تحميل ارزش هاي مورد علاقه، منجر به مقاومت فزاينده ملت ها گرديده و به عنوان مظاهر “ضدژئوپليتيک ” در برابر رفتارهاي “ژئوپليتيک گرايانه” تظاهر مي نمايد. فرضيه تحقيق بر پايه ميزان اثر گذاري نيروهاي نامريي قدرت در معادلات ژئوپليتيکي و اراده مردمي و مقاومت، در برابر اراده نظام سلطه و رفتارهاي ژئوپليتيک گرايانه مي باشد.
مقاله حاضر با استفاده از روش مطالعه كتابخانه اي به واكاوي و تشريح مفهومي پيچيده و داراي ابعاد متنوع مي پردازد. نتايج حاصل از تحقيق حاكي از آن است كه در تبيين عناصر قدرت، «اراده و مقاومت مردمي» عاملي اثر بخش در بر هم زني معادلات سنتي قدرت است.