مقاله نقش آلودگي با توکسوپلاسما گوندي در سطح سرمي تستوسترون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱۲۳ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: نقش آلودگي با توکسوپلاسما گوندي در سطح سرمي تستوسترون
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توکسوپلاسماگوندي
مقاله سطح سرمي
مقاله تستوسترون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسيان ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي ميمند فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شيربازو شهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: توکسوپلاسموزيس، بيماري ايجادشده توسط تک ياخته درون سلولي توکسوپلاسماگوندي است. انگل توکسوپلاسما داراي گسترش جهاني است و طيف وسيعي ازحيوانات خون گرم را آلوده مي کند. حضور انگل در داخل سلول، فعاليت هاي مختلف سلولي را تحت تاثير قرار مي دهد و موجب تغيير در مکانيسم هاي سلولي مي شود. مطالعه حاضر با هدف بررسي تغييرات هورمون تستوسترون، به علت انگل توکسوپلاسماگوندي انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت کوهورت روي افراد مراجعه کننده به يکي از بيمارستان هاي نظامي شهر تهران در سال ۱۳۸۸ انجام شد. ۱۸۰ نفر به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. از افراد ۵ ميلي ليتر خون گرفته و ۱ ميلي ليتر سرم از آن جدا شد و به منظور تعيين آلودگي به توکسوپلاسما و غلظت تستوسترون به روش الايزا مورد استفاده قرار گرفت. پرمويي، ريزش مو، وزن و قد افراد نيز بررسي و ثبت شد. نتايج با نرم افزار SPSS 16 به کمک آزمون T مستقل و همبستگي پيرسون تحليل شد.
يافته ها: از ۱۸۰ نمونه سرم (۷۳ زن و ۱۰۷ مرد)، ۲۴ زن (۳۳٫۱۳%) و ۳۹ مرد (۶۶٫۲۱%) داراي آنتي بادي IgG ضد توکسوپلاسما بودند. ارتباط معني داري بين توکسوپلاسما و افزايش تستوسترون زنان (p=0.002)، افزايش تستوسترون مردان (p<0.001)، ميزان افزايش ريزش موي زنان (p=0.002)، پرمويي صورت زنان (p=0.001) و افزايش قد زنان و مردان مبتلا به توکسوپلاسما وجود داشت، ولي با فاکتور وزن ارتباط معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: بين آلودگي به توکسوپلاسما و افزايش تستوسترون سرم خون بيماران، افرايش ريزش مو، پرمويي و افزايش قد، ارتباط معني داري وجود دارد. نتايج مطالعه حاضر مي تواند در بررسي علايم بيماري و پروتکل درماني بيماران مورد توجه پزشکان و مراکز تحقيقاتي قرار گيرد.