سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آسیه مبارکی – دانشکده پرستاری ومامایی یاسوج

چکیده:

جهان امروز با رشد وسیع تکنولوژی ، دگرگونی محیط کار ، افزایش جمعیت حرکت به سوی اتوماسیون افزایش حـوادث مرگبـار و … روبرو است . وتغییرات صنعتی وتکنولوژیک نقش عمده ای در بروز مشکلات داشته اند حادثه یـک اتفـاق پـیش بینـی نـشده است که در شرایط متفاوتی رخ می دهد . شناسایی وتجزیه وتحلیل حوادث گذشته سبب ارتقای دانش وکمـک بـه پیـشگیری از حوادث دیگر می شود وبر اساس آخرین اطلاعات هر ساله بـیش از ۶ میلیـون مـرگ ناشـی از علـل خـارجی رخ مـی دهـد کـه ۶۳/۵ درصد آنها ب ه دلیل حوادث غیر عمد بوده است . در ایران نیز حوادث به خصوص حوادث راننـدگی بیـشترین علـت مـرگ را بخود اختصاص داده . در استان که گیلویه وبویر احمد آمار تصادفات نسبت به کل کشور بالاتر اسـت و سـالیانه عـلاوه بـر مـرگ هزاران انسان باعث پیامد هایی سوئی برابعاد اقتصادی ،اجتماعی جامعه می شود . وخسارات مالی فراوانـی بـر جـای مـی گـذارد . ارتباط معنی داری بین سطح تحصیلات با میزان بروز حادثه در استان وجو د دارد و در حال حاضر همراه بـا توسـعه اسـتفاده از وسایل نقلیه توجه به آموزش ب ه عمل نیامده، آموزش متناسب با تغییرات اجتمـاعی و فرهنگـی وتکنولـوژی مـورد اسـتفاده آن جامعه نقش تعیین کننده ای در کاهش حوادث وخسارات ناشی از آن خواهد داشت وعوامل موثر بر کاهش حوادث را می تـوان به شرح زیر لیست نمود : – آموزش استفاده صحیح از اتومبیل ، متناسب با نوع خودرو از طریـق صـدا وسـیما وتهیـه دفتـر چـه راهنما آموزش افراد سازنده خودرو وطراحان تولید در زمینه تاکید برویژگیهای جغرافیایی وفرهنگـی ایـران آمـوزش جامعـه در زمینه رعایت مقررات راهنمایی ورانن دگی در شهر وجاده های پر پیچ وخم – آموزش طراحان ساخت راههای برون شهری وتوجه به کیفیت راههای ارتباطی – ضرورت توجه به کیفیت خودرو های تولیدی — آموزش کمکهای اولیه به افراد جامعه برای برخورد مناسب با حادثه دیده — آموزش وسیع به مردان جامعه با توجه به سهم بیشتری ک ه در بروز حوادث دارند . – برخورد قـاطع بـا افراد سهل انگار در بروز حوادث – ترویج فرهنگ استفاده از تکنولوژی بر اساس فرهنگ مناطق مختلف . نتیجه گیـری : آمـوزش مستمر نقش چشمگیری در کاهش حوادث ونیز خسارات سنگین ناشی از آن دارد ومی تـوان بجـای پرداخـت هزینـه تحمیلـی ناشی از حادثه مقداری را به امور آموزش وفرهنگ سازی اختصاص دهیم .