سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اسدالله کردنائیج – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
شهاب الدین شمس – دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

در سالهای اخیر به نقش کارآفرینان در تسهیل توسعه اقتصاد جهانی توجه فوق العاده ای شده است تا آنجا که برخی کارآفرینی بر رشدتوسعه اقتصادی در جهان امروز شناخته اند.
با توجه به تاثیر کارآفرینی بر رشد و شکوفایی صنعتی و اقتصادی کشورها و نیز با عنایت به مسائل و تنگناهایی که از نظر اقتصادی و توسعه صنعتی و علی الخصوص بیکاری در کشورمان وجود دارد، چندی است این مقوله به عنوان راه حلی برای کاهش مشکلات و نیز راهکاری برای ایجاد اشتغال مورد توجهقرار گرفته است و سیاستگزاران کشورمان سعی دارند تا با ترویج و توسعه ای ن مفهوم راه را برای توسعه اقتصادی کشور هموارتر کرده و مشکلاترا برطرف نمایند.
بدیهی است یکی از ابزارهای عمده توسعه کارآفرینی – و به تبع آن ایجاد اشتغال – آموزشف بویژه در سطح تحصیلات عالی است. کشورهای توسعه یافته نظیر امریکا و انگلستان و کشورهای درحال توسعه نظیر مالزی و هندوستان به اموزش کارآفرینی توجه خاص نشان داده اند تا آنجا که هندوستان استراتژی اصلی خود رابرای توسعه کارافرینی بر آموزش متمرکز نموده است. با عنایت به مطالب فوق، در این مقاله ابتدا مدلهای توسعه کارآفرینی و تجربیات کشورهای موفق نظیر آمریکا، آلمان، انگلستان، کره و مالزی در توسعه کارافرینی ارائه شده، و سپس نقش آموزش در توسعه کارآفرینیتشریح می گردد. و در ادامه به نقش آموزش عالی در توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال در کشور پرداخته می شود.