سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پروانه گلرد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

نیل به توسه ، به عنوان یک هدف مهم واساسی، درگرو استفاده بهینه از همه امکانات کشور ، خاصیه نیروی انسانی است. در حال حاضر تعداد دانشجویان دختر در دانشگاه ها از تعداد دانشجو.یان پسر فزونی گرفته است. اما سهم اشتغال زنان از کل اشتغال کشور فقط ۱۲ درصد است و نرخ بیکاری زنان در سال ۸۱-۵۴ درصد برآورد شده است که بسیار فراتر از متوسط نرخ بیکاری در کشور است. این ارقام حتی در مقایسه با کشورهای جهان سومی از جایگاه پایینی برخوردار است.
بکارگیری موثر و بهینه نیروی عظیم زنان، مستلزم ارائه آموزش صحیح و فراهم کردن زمینه بروز استعداد و خلاقیت آنهاست تا برای دستیابی به شغل، فقط در انتظار اقدامات دولت ننیشند. از سوی دیگر مبحث کارآفرینی به عنوان یکی از عوامل مهم توسعه در بین کشورهای جهان رشد قابل توجهی داشته است و اغلب دولتها با برنامه ریزی در بخش آموزش و پژوهش، این امر را در مدارس دانشگاه ها به شکل گسترد ه ای مورد توجه قرار داده اند. با توجه به مطالب پیش گفته و بنابر ضرورت توسعه سهم زنان دراقتصاد ملی و مقابله با بحران بیکاری زنان تحصیلکرده ، در این مقاله سعی شده است، مهمترین عوامل در کارافرینی زنان، اعم از فردی، شبکه ای، سازمانی، محیطی مورد بررسی قرار گیرد، همچنین به طور خاص نقش آموزش و پژوهش در توسعه و ترویج کارآفرینی بعنوان یکی از عوامل محیطی تشریح، و در این چارجوب، به بررسی تاریخچه و اهداف و تاثیر تحصیلات بر کارآفرینی پرداخته شده است و سپس بر مبنای آخرین گزارش منتشر شده GEM درباره زنان کارآفرین خط مشی ها و اولویتهای توسعه کارآفرینی زنان توصیف گردید آنگاه با توجه به ضرورت آموزش برای زنان کارآفرین به وضعیت اموزش عالی در سالهای اخیر در توسعه کارآفرینی زنان پرداختهو در پایان پیشنهادها و راهکارهای لازم در خصوص توسعه کارآفرینی زنان به منظور ایجاد کسب و کار به نظام آموزش های کشور ارائه شده است.