سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید سعید قاضی طباطبایی – عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی
امیر جعفرپور – عضو هیات علمی و معاون طرح وبرنامه حوزه مشاوران جوان ریاست جمهوری

چکیده:

مدیریت منابع انسانی بویژه با رویکرد توانمندسازی و توسعه از مهمترین دغدغه های مدیریت در بخش عمومی و بنگاههای بزرگ بخش خصوصی بوده و هست و خواهد بود. در مقاله حاضر به بررسی و تبیین نقش آموزش مدیران ارشد بخش عمومی و بخش خصوصی از منظر مدیران ارشد آموزش دیده و آموزش دهنده در کنار مرور تجربیات دیگر کشورها پرداخته خواهد شد. در این رابطه بویژه با رویکرد نوین مراکز آموزشی مدیریت بخش عمومی در جهان، تحقیق چندانی مشاهده نشده و عرصه ای مناسب برای متخصصان آموزش و توسعه منابع انسانی تلقی می گردد. مهمترین کاربرد و نتیجه مورد انتظار در این پژوهش دستیابی به چارچوب اولیه برای ایجاد مراکز آموزشی برای پرورش مدیر به خصوص برای رده های ارشد و با نگاهی ویژه به بخش عمومی است.