سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سلمان غضنفری – سازمان بهره وری انرژی ایران ( سابا )
مجید صفاری نیا – سازمان بهره وری انرژی ایران ( سابا )
مهرداد نوری خاجوی – سازمان بهره وری انرژی ایران ( سابا )

چکیده:

نقش آموزش و آگاه سازی بر بهینه سازی مصرف انرژی بدیهی است . بهینه سازی مصرف انرژی توسط آموزش و آگاه سازی در کشورها ی صنعتی، کاربرد وسیعی داشته و کارآیی آن بر همگان مشخص شده است . در راستای سیاست های کشور در ب رنامه های دوم و سوم توسعه اقتصادی، جهت کاهش شدت انرژی، در سال ١٩٩٦ سازمان بهره وری انرژی ایران تشکیل گردید . در ط ول مدت ٥ سال، بیش از ١٥٠٠ نفر از کارکنان و کارشناسان بخش های مختلف صنعتی در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی آموزش داده شده اند . در مطالعه ای بر روی کارخانجاتی که تعدادی از کارکنان یا مدیران آنها، آموزش بهینه سازی مصرف انرژی دیده اند، انجام گرفت، مشاهده می گردد که آموزش و آگاه سازی دارای تأثیر به سزایی در کاهش مصرف انرژی بوده است .
با حساس شدن مدیران و افزایش انگیزش کارکنان به اهمیت بهره وری انرژی، ا نجام پروژه هایی جهت کاهش مصرف آن و بهینه سازی فرآیندها و خط تولید، شتاب گرفته و موجب کاهش شدتانرژی شده است .