مقاله نقش آموزش پيش دبستاني در يادگيري مهارت هاي رواني-حركتي و سازگاري اجتماعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم تربيتي (مجله علوم تربيتي و روانشناسي) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: نقش آموزش پيش دبستاني در يادگيري مهارت هاي رواني-حركتي و سازگاري اجتماعي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش پيش دبستاني
مقاله مهارت هاي رواني-حرکتي
مقاله سازگاري اجتماعي
مقاله آزمون لينکلن-ازرتسکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حميدپور حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسينايي علي
جناب آقای / سرکار خانم: پژوهنده علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر مهارت هاي رواني – حركتي و سازگاري اجتماعي دانش آموزان سال اول، دوم و سوم ابتدايي است. پژوهش حاضر، يك پژوهش پس رويدادي (علي – مقايسه اي) است که در آن، آزمون مهارت هاي رواني – حرکتي لينکلن – ازرتسکي و پرسشنامه رفتار سازشي بر روي ۳۲۰ دانش آموز كلاس هاي اول، دوم و سوم دبستان (که ۱۶۰ نفر از آنان آموزش پيش دبستاني ديده و ۱۶۰ نفر فاقد آموزش پيش دبستاني بودند و از سه منطقه شمال، جنوب و مرکز تهران به صورت نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شده بودند) اجرا گرديد؛ و نتايج آن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته هاي اين پژوهش نشان داد که بين دو گروه آموزش ديده و آموزش نديده در متغير مهارت هاي رواني-حركتي و سازگاري اجتماعي، به طور کلي تفاوت معنادار وجود نداشت. نتايج پژوهش حاضر تاييد کننده اين نظر است که نمي توان كودكان را به اين اميد که صرفا تجربه پيش دبستاني در تحول رواني – حرکتي و سازگاري اجتماعي آن ها تاثير مثبت دارد، به مراکز پيش دبستاني فرستاد؛ بلکه شايد کيفيت برنامه هاي اين مراکز، شخصيت و نحوه ارتباط معلم، فضاي مرکز، و ميزان تجربه پيش دبستاني است که در اين قلمرو اهميت دارد.