مقاله نقش آنزيم هاي ضد اکسيداتيو توتون در مقاومت گياه در برابر آلودگي سيستميک ويروس Y سيب زميني (PVY) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مجله علوم دانشگاه تهران از صفحه ۹ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: نقش آنزيم هاي ضد اکسيداتيو توتون در مقاومت گياه در برابر آلودگي سيستميک ويروس Y سيب زميني (PVY)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاموشي ژن
مقاله آنزيم هاي ضد اکسيداتيو
مقاله حساسيت
مقاله RDR1
مقاله ويروس Y سيب زميني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رخشنده رو فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: شاهسون بهبودي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: زماني زاده حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آنزيم هاي RNA پليمراز وابسته به RNA سلول[RNA Dependent RNA Polymerase] (RDRs)  از عناصر اصلي تشکيل دهنده چرخه خاموشي ژن پس از رونويسي در سلول يوکاريوت ها محسوب مي شوند. نتايج پژوهش هاي گذشته نشان داده است که اسيد ساليسيليک با افزايش بيان ژن RDR1 موجب ايجاد مقاومت در برابر آلودگي هاي ويروسي در گياهان از طريق تحريک فرايند خاموشي ژن مي شود. در اين بررسي جهت مطالعه نقش ژن RDR1 در مقاومت در برابر آلودگي سيستميک ويروس Y سيب زميني (PVY) از لاين هاي توتون تراريخت (N. tabacum cv Samsun NN) استفاده شد که بيان ژن RDR1 در آن ها با استفاده از فرايند خاموشي ژن با درجات متفاوتي در مقايسه با توتون تيپ وحشي کاهش داده شده بود. براي پي بردن به اثر کاهش بيان ژنRDR1  در ميزان حساسيت لاين هاي توتون مورد بررسي ميزان تغييرات کمي و کيفي آنزيم هاي دخيل در مقاومت گياهان در برابر بيمارگرها شامل پراکسيداز (POX) و نيز پلي فنل اکسيداز (PPO) به صورت کمي و کيفي مورد سنجش قرار گرفت. ميزان بيان ژن هاي RDR1 و نيز پروتئين پوششي ويروسPVYO  در لاين هاي تراريخت با استفاده از آزمون Semi-quantitative RT-PCR  مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج اين بررسي نشان داد با کاهش ميزان بيان ژن RDR1 غلظت پروتئين پوششي ويروس PVY در لاين هاي تراريخت افزايش مي يابد. محتوي درون بافتي آنزيم PPO در توتون تيپ غير تراريخت در مقايسه با لاين هاي توتون تراريخت با بيان کم ژن RDR1 تا يک ماه پس از تلقيح با ويروس افزايش نشان داد. همزمان با افزايش حساسيت در لاين هاي توتون افزايش در فعاليت اختصاصي آنزيم POX نيز مشاهده شد. نتايج اين بررسي علاوه بر اثبات نقش ژن RDR1 گياه توتون در مقاومت به آلودگي سيستميک ويروسPVYO  تغييرات آنزيمي مرتبط با دفاع گياه توتون در هنگام بروز يک آلودگي سيستميک ويروسي را نيز نشان مي دهد.