مقاله نقش آنزيم ACC دآميناز باکتريايي در کاهش اثرات منفي شوري بر رشد کلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۵۴ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: نقش آنزيم ACC دآميناز باکتريايي در کاهش اثرات منفي شوري بر رشد کلزا
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ACC دآميناز
مقاله سودوموناس
مقاله شوري
مقاله کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخگر عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خاوازي كاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق به منظور پي بردن به نقش آنزيم ACC دآميناز در کاهش اثرات منفي شوري بر گياه کلزا، در يک آزمون گلداني، سويه Pseudomonas fluorescens strain P12 که يک باکتري ريزوسفري مفيد و داراي توان توليد ACC دآميناز است با سويه موتانت آن (Pm12) که از طريق شيميايي و با استفاده از ماده جهش زاي اتيل متان سولفونات (EMS) فاقد فعاليت آنزيم ACC دآميناز شده بود مقايسه گرديد. نتايج بدست آمده از آزمون مقايسه کاربرد باکتريP12 با باکتري موتانت آن (Pm12)، نشان داد که سويه تيپ وحشي توانست هم در شرايط شور و هم در شرايط غير شور کليه شاخص هاي رشد کلزا شامل وزن تر و خشک اندام هوايي، وزن خشک ريشه، طول اندام هوايي و مقدار سبزينگي برگ را نسبت به سويه موتانت به طور معني داري افزايش دهد. همچنين براساس نتايج بدست آمده از اين آزمون، گياهان مايه زني شده با P12 نسبت به گياهان مايه زني شده با Pm12 مقدار سديم، پتاسيم، کلسيم و منيزيم بيشتري جذب کردند. اين افزايش جذب در گياهان تيمار شده با سويه P12 مي تواند حاصل افزايش رشد ريشه و در نتيجه افزايش سطح جذب ريشه باشد. تحقيق حاضر، از طريق مقايسه رفتار باکتري تيپ وحشي P12 و موتانت Pm12، بطور مستقيم نشان داد که آنزيم ACC دآميناز عامل توانايي سويه P. fluorescens P12 در افزايش رشد گياهچه هاي کلزا و همچنين افزايش تحمل آن در حضور سطوح مختلف شوري به عنوان عامل بازدارنده رشد مي باشد.