سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدعلی بهمنیار – عضو هیات علمی، گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه کشا

چکیده:

کربنات کلسیم جزء کانی های محیط خاک است که قادر می باشد با جذب شیمیائی بعضی از عناصر سنگین یک مکانیسم جذب و نگهداری فلز را فراهم آورده و سبب کاهش فعالیت فرم محلول این عناصر گردد خاکهای حاوی کربنات کلسیم آزاد می توانند کادمیوم و سرب را جذب کرده و از قابل دسترس بودن آن برای گیاه بکاهند و عناصری نظیر کادمیوم و روی در افق های سطحی با مواد آلی خاک پیوند تشکیل داده و غلظت عناصر در خاک بیشتر از میزان آن در گیاه می گردد جذب سرب به وسیله مواد آلی اسا ساٌ از طریق واکنش های تشکیل کمپلکس با مواد آلی بوده و در نتیجه بین کربن آلی خاک و میزان سرب رابطه معنی داری موجود استمصرف آهک، فسفر و مواد آلی در کاهش سمیت عناصر سنگین در خاکهای آلوده مهم استو در خاکهای آهکی جذب اغلب عناصر سنگین بویژه کادمیوم کاهش می یابدهدف از این تحقیق بررسی نقش آهک و مواد آلی در کاهش میزان جذب عناصر سنگین توسط گیاه در مناطق متاثر از فاضلاب صنعتی می باشد .