سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرجان بیگی – عضو کادر بیمارستان تخصصی، فوق تخصصی الزهرا(س)

چکیده:

اطلاعات کافی در مورد امور جنسی از عوامل اصلی ارضاء و ایجاد لذت جنسی است و فقدان آن می تواند مشکل اصلی در ایجاد کژکاریهای جنسی باشد . زنان یائسه به سبب تجارب تغییرات فیزیولوژیک و سایکولوژیکدراین دوره و برخی سنتهای غلط و ناموزون اجتماعی می توانند اختلالات جنسی را در این دوره تجربه نمایند و فقدان دانش کافی در مورد این تغییرات این اختلالات را تشدید می نماید. حال با توجه به این واقعیت که یائسگی دورانتحمل تا به خاموشی نیست بلکه مرحله ای از تکامل فرد استو امیال جنسی که جزئی از فطرتبشر است تنها با مرگ خاتمه می یابد و با توجه به آثار سوء این اختلالات بر بهداشت روان زوجین و خانواده هایشان لازم است در مورد ارتباط این دو متغیر تحقیق و تفحصبیشتری بعمل آید. این پژوهش با هدف تعیین ارتباط اختلالات جنسی با آگاهیجنسی زنان یائسه طراحی گردیده است این مطالعه بصورت توصیفی تحلیلی، و روش جمع آوری اطلاعات در آن بصورت مقطعی بوده است. در این مطالعه ۱۷۴ زن یائسه همسر دار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان در سال ۸۲ نمونه گیری شده اند. روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه اختلالات جنسی و آگاهی جنسی خود ساخته شده بوده، و روایی و پایائی این ابزارها از طریق اعتبار محتوا و ضریبآلفای کرونباخ تعیین شده است. روشهای آماری مورد استفاده در این مطالعه آمار توصیفی و استنباطی (آزمون مانتل هانزل مجذور کای) بوده است. افزایش دانش جنسی عاملی در جهت پیشگیری و یا درمان اختلالات جنسی می باشد ، لذا بر نقشمتخصصین مربوط به این امور در زمینه مشاوره و آموزش مسائل جنسی تأکید می شود