مقاله نقش اجتناب رفتاري در پيش بيني نشانه هاي افسردگي در افراد با نشانه هاي غالب هراس اجتماعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در روان شناسي باليني از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: نقش اجتناب رفتاري در پيش بيني نشانه هاي افسردگي در افراد با نشانه هاي غالب هراس اجتماعي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجتناب رفتاري
مقاله نشانه هاي افسردگي
مقاله هراس اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احدي بتول
جناب آقای / سرکار خانم: ميكاييلي نيلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالمحمدي عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف اصلي پژوهش حاضر، تبيين نشانه هاي افسردگي بر حسب اجتناب رفتاري در افراد با نشانه هاي غالب هراس اجتماعي بود.
روش: از ميان دانشجوياني که بر اساس نتايج سياهه هراس اجتماعي، با نشانه هاي غالب هراس اجتماعي شناسايي شده بودند، ۱۲۳ دانشجو به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. سپس از آنها خواسته شد که به سياهه افسردگي بک، سياهه هراس اجتماعي و مقياس اضطراب اجتماعي لايبوويتز پاسخ دهند. در اين پژوهش براي تحليل آماري داده ها از روش ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون استفاده شده است.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد که بين اجتناب رفتاري و نشانه هاي افسردگي رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنين بر اساس يافته هاي اين پژوهش اجتناب رفتاري مي تواند تغييرات مربوط به نشانه هاي افسردگي را پيش بيني کند.
نتيجه گيري: نتايج حاکي از آن بود که اجتناب رفتاري نقش مهمي در تبيين نشانه هاي افسردگي در افراد با نشانه هاي غالب هراس اجتماعي دارد. اين يافته مي تواند براي درمان هراس اجتماعي دستاورد مهمي به شمار آيد.