مقاله نقش ارزشيابي و اهميت عدالت در خشنودي از پرداخت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در اخلاق در علوم و فناوري از صفحه ۹۳ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: نقش ارزشيابي و اهميت عدالت در خشنودي از پرداخت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي عدالت
مقاله ادراک عدالت توزيعي
مقاله خشنودي از پرداخت
مقاله معادلات ساختاري
مقاله الگوي مفهومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عريضي ساماني سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: عدالت مفهومي در آميخته با ارزش هاي اخلاقي و اجتماعي است. به معناي ديگر در حوزه اخلاق و بويژه اخلاق اجتماعي، توجه به عدالت و انصاف از اساسي ترين موضوعات ارزشي است. هدف پژوهش حاضر بررسي نقش ارزشيابي و اهميت عدالت بر خشنودي از پرداخت با توجه به متغير ميانجي ادراک عدالت توزيعي بود.
روش كار: گروه نمونه پژوهش را ۲۸۱۲ نفر از كاركنان زن و مرد يك سازمان دولتي از سرتاسر ايران تشكيل داده اند. گروه نمونه با استفاده از شيوه نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل مقياس هاي ارزشيابي عدالت، اهميت عدالت، ادراک عدالت توزيعي در پرداخت، ادراك عدالت توزيعي كلي و خشنودي از پرداخت بود. داده هاي حاصل از پرسشنامه هاي پژوهش با استفاده از الگوسازي معادلات ساختاري مبتني بر روش بيشينه درست نمايي و با استفاده از نرم افزار آماري رايانه اي ليزرل ۵/۸ مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: پس از تحليل، پنج فرضيه پژوهش كه در قالب يك الگوي مفهومي از نقش ميانجي ادراك عدالت تنظيم شده بود، مورد تاييد قرار گرفت. يافته هاي حاصل حاكي از آن بود كه ادراک عدالت توزيعي در پرداخت و ادراك عدالت توزيعي كلي داراي تاثير مستقيم (به ترتيب b=0.22 و b=0.84) بر پاسخ عاطفي خشنودي از پرداخت هستند. اما ارزشيابي عدالت، اهميت عدالت و تعامل ارزشيابي و اهميت عدالت تاثير خود بر خشنودي از پرداخت را از طريق ادراک عدالت توزيعي در پرداخت و ادراك عدالت توزيعي كلي اعمال نمودند. شواهد حاصل از يافته هاي اين پژوهش بر نقش ميانجي ادراك عدالت در ارتباط ميان ارزشيابي و اهميت عدالت با خشنودي از پرداخت صحه گذاشت.
نتيجه گيري: يافته هاي اين پژوهش علاوه بر تاييد الگوي مفهومي ارايه شده، حمايت پژوهشي لازم را براي الگوي عدالت كه در آن پاسخ هاي عاطفي كاركنان در سازمان ها (نظير خشنودي از پرداخت) از طريق مقايسه سهم واقعي به سهم عادلانه فراخوان مي شود، فراهم ساخت.