مقاله نقش ارزيابي دروني در بهبود کيفيت آموزشي گروه فيزيوتراپي دانشگاه علوم پزشکي سمنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در كومش از صفحه ۳۴۹ تا ۳۵۵ منتشر شده است.
نام: نقش ارزيابي دروني در بهبود کيفيت آموزشي گروه فيزيوتراپي دانشگاه علوم پزشکي سمنان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه هاي خودسنجي
مقاله سنجش آموزشي
مقاله ارزيابي درون گروهي
مقاله گروه آموزشي فيزيوتراپي
مقاله دانشگاه علوم پزشکي سمنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفوي ‌فرخي سيدضياالدين
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري اميرهوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي حسني عبدالحميد
جناب آقای / سرکار خانم: عموزاده خليلي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: از آن جايي که انجام ارزشيابي آموزشي از جمله ارزيابي دروني مي تواند نقاط قوت و ضعف سيستم آموزشي را نمايان کند و برنامه ريزي بر اساس اين نتايج منجر به بهبود کيفيت آموزشي و ايجاد بهره وري بيشتر مي گردد، اين مطالعه با هدف شناخت اين نقاط و ارتقا کيفيت وظايف محوله گروه فيزيوتراپي دانشگاه علوم پزشکي سمنان طراحي و انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي متغيرهاي جايگاه سازماني و مديريت، نيروي انساني، فضاها و تجهيزات، اهداف آموزشي، اهداف درماني و اهداف پژوهشي توسط  32 پرسشنامه و ۵۳۰ ملاک مورد ارزيابي قرار گرفت. اين پرسشنامه ها جهت تکميل در اختيار اعضا هيات علمي و کليه دانشجويان سال دوم تا چهارم فيزيوتراپي قرار گرفت. نتايج بر اساس رتبه بندي گورمن از غير رضايت بخش (۱) تا بسيار قوي (۵) طبقه بندي شد.
يافته ها: عوامل مورد ارزشيابي در اهداف آموزشي شامل ارزشيابي کليه دروس تئوري و عملي اختصاصي و برنامه هاي دوره کارورزي بود، که با امتياز ۳٫۶۹ در طبقه خوب قرار گرفت. گروه در بخش درماني با امتياز ۴٫۰۶ و در بخش اهداف پژوهشي نيز با امتياز ۴٫۱۵ در طبقه قوي قرار گرفت. در ارزيابي فضا، پرسنل و تجهيزات (ارزيابي جنبي) امتياز ۴٫۱۳ (طبقه قوي) حاصل آمد. در کل گروه فيزيوتراپي با امتياز۳٫۹۸  در طبقه خوب گورمن قرار گرفت.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که ملاک هايي نظير فضاي آموزشي و تجهيزات بالاترين نمره و در نيروي انساني کمترين نمره را کسب نموده است. پيشنهاد مي شود جهت بررسي تغييرات درون گروهي اين مطالعه در فواصل زماني منظم تکرار گردد.