سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

آلاله قائمی – کارشناس ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران، کارشناس خب
پونه قائمی – کارشناس ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران، کارشناس ار

چکیده:

هدف از تهیه این مقاله، بررسی اثرات ناشی از احداث سدها بر محیط زیست منظقه می باشد. گسترش دانش و توانایی بشر برای بهره برداری هر چه بیشتر از محیط و منابع ان از یکسو و از دیگر سو نگرانی از اتمام منابع طبیعی و بر هم خوردن تعادل چرخه ها و فرایندهای حیاتی کره زمین، دانشمندان را بیش از گذشته متوجه محیط زیست و عامل های اثر گذار و اثرپذیر آن ساخته است. در این تحقیق ابتدا سعی گردید تا ویژگی ها و اثرات ناشی از اجرای پپروژه در مراحل ساختمانی و بهره برداری سدها با استفاده از ارزیابی اجمالی پروژه به صورت چک لیست بر روی دو گزینه اجرا و عدم اجرا شناسایی و بررسی گردند. با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی اجمالی، مشخص گردید اثرات منفی در مقایسه با اهداف اصلی پروژه در حد کم می باشند و اجرای پروژه با اقدامات اصلاحی، عملی می باشد. به منظور شناسایی اثرات منفی و ارایه راهعکارهای اصلاحی، ارزیابی تفصیلی با استفاده از روش ماتریس لئوپولد صورت پذیرفت که در آن ریزفعالیت های پروژه و اثرات آن بر فاکتورهای محیط فیزیکی ، بیولوژیکی ، اقتصادی ، اجتماعی مشخص شده است. با توجه به مشخص بودن موقعیت اجرای طرح و مشخصات فنی مربوطه ، امکان اجرای راهکارهای کاهش اثرات در قالب برنامه کاری فراهم گردید. همچنین روش های کاهش اثرات نامطلوب همراه با برنامه مدیریت و پایش زیست محیطی نیز در گزارش ارایه شده است. ارایه برنامه مناسب پایش محیط زیست برای مراحل ساخت و. بهره برداری پروژه از دیگر اقداماتی است که در چارچوب این مقاله لحاظ شده است. در خاتمه بر اساس نتایج ارزیابی مشخص گردید احداث سد، مشروط بر بکارگیری رو.ش های تقلیل اثرات نامطلوب و اجرای برنامه مدیریت محیط زیست، حایز پیامدهای مثبتی است که علاوه بر رشد و شکوفایی منطقه و استان های همجوار، نقش بسزایی در کاهش هزینه های دولتی و توسعه پایدار خواهد داشت.