سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هیرسا طاهری مشهدی – دانشجوی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش محیط زیست- دانشکده محیط زیست- د

چکیده:

سیل احتمالا در بین پدیده های طبیعی بزرگترین عامل خسارت است که هــمواره زنــدگی، اموال ودارایــی هایبیــشماری از افراد را تحــت مخــاطره قرار می دهد . از آنجا که ریسک سـیلمحصول خطر و کاربری های در مــعرض خــطر و آســیب پذیریآنهاست ، افزایش خسارت های ناشی از سیل باید در تغییرات هریک از این جنبه ها بررسی شود . از طریق ارزیابی ریسک سیلاب ، می توان مناطقی که احتمال خسارت زیادی دارند را تشخیص داده ، تمهیدات کنترل سیلاب را در نظر گرفت و جاد ه ها ی مطمئن برای امدادرسانی و مکان های امن برای اسکان مردم را شناسایی کرد . برنامه ریــزانباید بهفرایند ارزیابی ریســک سیــلاب هنگام تعییـن جهت توســعه ومکانــیابی برایاحداث صنعت در مناطق مستعــد سیل توجه کنند .
اهمیت ارزیابی ریسک سیلاب ،در برنامه ریزی کاربری اراضی و توسعه ، مدیریت سیلاب و رویکردهای پایداری است ورویکرد برمبنای ریسک باید در تمام سطوح برنامه ریزیدر مناطق مستعد سیل در نظر گرفته شود . این روش به مدیریت سیلاب غیرسازه ای کمک می کند .
برای ارزیابی ریسک سیلاب در منطقه لواسان ، نقشه های خطر ، آسیب پذیری و ریسک سیل در دوره بازگشت های مختلف تهیه شدند و میــزان ریسـک سیلاب در این منطـقه بررســی شد و مکان ها و جاده های امن تشخیص داده شد .