سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امین پاداش – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست واحد علوم و تحقیقات اهوازوعضو باشگاه پژوهشگران جوان اراک
مهران خداپرست – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست واحد علوم و تحقیقات اهوازوکارشناس ارشدامورحقوقی و قراردادهای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

چکیده:

استقرار سیستم های مدیریت hse درسازمان ها وصنایع بزرگ بویژه درصنایع نفت وگازوپتروشیمی وصنایع جانبی آن براساس راهنمای تدوین شده درایران و جهان درحال افزایش است دراین مقاله با ارایه مفاهیم اساسی ارزیابی و مدیریت ریسک درHSE سعی شده است که با استفاده ازمتدولوژی تجزیه و تحلیل عوامل شکست و اثارآن FMEA ضمن شناسایی عوامل بالقوه آسیب رسان و اثرات آنها که درمرحله شناسایی و ارزیابی ریسک درسازمان ها انجام میگیرد به تعریف فرایند انجام این روند و نقش موثرFMEA درشناسایی و اندازه گیری شاخص های عملکردی درسیستم مدیریت HSE بپردازیم