سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ناصر صدرا ابرقویی – عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی – مجتمع آموزش عالی ملاصدر

چکیده:

یکی از بخشهای مهم در عرصه تولید کشور بخش ک شاورزی است که علاوه بر نقش اشتغال زائی اگر توجه همه جانبه به این بخش بـشود میتواند علاوه بررونق اقتصادی و اشتغال به استقلال و خودکفائی کشور کمک کرده و امنیت غذائی کشور را بدنبال داشـته باشـد ، یکـی از عوامـل مهم که میتواند درافزایش راندمان وبهره وری با هدف بهبو د بخشیدن به مدیریت کیفیت در بخش کشاورزی تأثیر بسزایی داشته باشد، تأمین ایمنی وبهداشت شغلی کشاورزان ، از طریق تولید تکنولوژی در زمینه طراحی تجهیزات و ادوات مورد نیاز براساس توانائیهای ارگانیـسم و منطبـق برابعـاد واندازه های بدنی کشاورزان ودرنتیجه بالابردن عمر کاری توأم با سلامت روحی روانی وجسمی این قشر زحمت کش است . نتایج تحقیقات انجام شده در بخش کشاورزی نشان می دهد که درد در نواحی پشت ، شانه ، بـازو ، دسـت و بیماریهـای CTD بیـشترین و معمولترین علایمی هستند که کشاورزان و کارگران مزارع را آزار می دهد . این آسی ب ها میتواند باعث ازکارافتادگی زودرس شده و درنتیجه بردرآمد کشاورزان و درنهایت بردرآمد ملی تأثیر منفی داشته باشد ، راههای مقرون به صرفه ای برای جلوگیری و یا کاهش این آسیب ها وجود دارد کـه بـا استفاده از علم ارگونومی میتوان به بررسی توانائیهای ارگانیسم کشاورزا ن و کارگران مزارع پرداخت و یک ارتباط منطقی بین کشاورزان و کاری که انجام می دهند ایجاد نمود . این مقاله سعی دارد که ضمن بیان اهمیت و ضرورت بکارگیری علم ارگونـومی درکـشاورزی بـه برخـی از مـشکلات کاری مطرح و ریسک فاکتورهای ارگونومیکیبرای کشاورزان پرداخته وارائه راه حلهای ساده و مقرون به صرفه جهت کاهش بیماریها ، صدمات ، جراحات و مرگ و میرها در راستای بکارگیری بهینه منابع و بهبود کیفیت در این بخش ارائه نماید . نکته قابـل ذکــر اینکـه ابعـاد وانـدازه هـای استفاده شده دراین مقاله براساس آنتروپومتری جامعه ایرانمحاسبه و ارائه شده است .