مقاله نقش ازدواج در سلامت عمومي زوج هاي جوان: مطالعه اي طولي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۷ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: نقش ازدواج در سلامت عمومي زوج هاي جوان: مطالعه اي طولي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ازدواج
مقاله زوج هاي جوان
مقاله سلامت عمومي
مقاله مطالعه طولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي منصوره السادات
جناب آقای / سرکار خانم: پوراعتماد حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر تعيين روند تغيير سلامت عمومي در زوجين است.
روش: پژوهش از نوع توصيفي – مقايسه است که براي انجام آن ۲۳۰ زوج از دانشجويان دانشگاه هاي تهران با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شد. از اين تعداد ۲۱۳ زوج در سال اول مطالعه، ۱۱۶ زوج در سال دوم، ۴۶ زوج در سال سوم، ۹۵ زوج در سال چهارم، ۵۶ زوج در سال پنجم و در نهايت ۲۷ زوج که حدود ۴ سال از عقد آنان گذشته بود به پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ، ۱۹۷۹ پاسخ دادند. داده ها با آزمون تحليل واريانس اندازه گيري مکرر، رگرسيون و t وابسته تحليل شد.
يافته ها: نشان داد به جز زير مقياس نشانه هاي بدني، تفاوت ميانگين زير مقياس ها و نمره کل پرسشنامه سلامت عمومي در بين سال هاي مختلف مطالعه، تفاوت معناداري ندارد. معتبرترين پيش بيني کننده نمره کل سلامت عمومي در سال پنجم مطالعه و ازدواج کردن زوجين است. وضعيت سلامت عمومي در بين زوج هاي دانشجوي مختلف در هر سال مطالعه تفاوت داشت و وضعيت سلامت عمومي زنان در مقايسه با شوهران خود نامطلوب تر بود.
نتيجه گيري: در تبيين نتايج حاضر مي توان به تغيير در روابط و مسووليت هاي زوجين، و تنش حاصل از چگونگي کسب مهارت هاي ارتباطي و نحوه حل تعارض ها در سال هاي نخستين ازدواج اشاره نمود. همچنين در زنان اين تنش مي تواند با پذيرش نقش هاي خانوادگي يا کاري در اوايل ازدواج افزايش يافته و تاثير نامطلوبي بر سلامت رواني آنها داشته باشد.