مقاله نقش استافيلوکوک کواگولاز منفي در عفونت خون نوزادان بستري در بيمارستان قدس قزوين در پاييز ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۲۴۵ تا ۲۴۸ منتشر شده است.
نام: نقش استافيلوکوک کواگولاز منفي در عفونت خون نوزادان بستري در بيمارستان قدس قزوين در پاييز ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استافيلوکوک کواگولاز منفي
مقاله کشت خون
مقاله سپسيس نوزادي
مقاله تظاهر باليني
مقاله عوامل زمين هاي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه علي حمزه
جناب آقای / سرکار خانم: اميرآبادي فراهاني آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به شيوع قابل توجه عفونت هاي نوزادي اطلاع از ميزان شيوع ميکروارگانيسم هاي مسوول عفونت خون و نقش عوامل زمينه اي در ايجاد اين عفونت ها اهميت دارد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه آينده نگر ۱۱۸ نمونه خون مربوط به نوزادان که طي ۳ ماه از تاريخ ۱/ ۶/ ۸۵ لغايت ۱/ ۱۰/ ۸۵ در بخش نوزادان و nicu بيمارستان قدس بستري شده بودند به عنوان جامعه آماري بررسي شدند. اطلاعات پرونده بيماران شامل: جنس، سن، زمان بستري، وزن، نوع زايمان، محل بستري، علايم موقع بستري، فصل ابتلا و عوامل زمينه اي ثبت شد و يافته ها در قالب جداول آماري، نمودار و شاخص هاي عددي ارايه گرديد. موارد کشت خون مثبت نيز از نظر ميکروارگانيسم رشد يافته و نتيجه آنتي بيوگرام بررسي شدند.
يافته ها: در اين بررسي ۱۱۸ نمونه خون مربوط به نوزاداني که طي ۳ ماه از تاريخ ۱/ ۶/ ۸۵ لغايت ۱/ ۱۰/ ۸۵ در مرکز پزشکي کودکان قزوين بستري شده بودند جهت پيدا کردن عفونت باليني با استافيلوکوک کوآگولاز منفي مورد بررسي قرار گرفتند شد. از اين تعداد ۲۶ نمونه (۲۲٫۰%) کشت خون مثبت و ۹۲ نمونه (۷۸٫۰%) کشت خون منفي داشتند.
نتيجه گيري: در مطالعه حاضر ۲۲% نمونه ها کشت خون مثبت و ۷۸% نمونه ها کشت خون منفي داشتند که ۳۴٫۶% موارد کشت مثبت مربوط به استافيلوکوک کواگولاز منفي و ۶۵٫۴% مربوط به ساير ميکروارگانيسم ها بود. شايعترين عامل زمينه اي پره ترم بودن با شيوع ۱۰٫۲% بود. شايعترين تظاهر باليني تب با شيوع ۶۶٫۹% بود.