سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا اطاعتگر – رئیس گروه ارتباطات علمی دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت نیرو

چکیده:

قرار گرفتن اجزاء طبیعت در کارآمدترین وضعیت در طول زندگی پرتلاطم بشری، سبب شده تا انسان خلاق در آفرینش خود فرمول نظم را دخالت دهد و واژه استاندارد وارد زندگی روزمره او گردد. نگاهی به شاخصهای توسعهیافتگی در کشورهای توسعهیافته در مقایسه با کشورهای در حال توسعه، نشان میدهد که رعایت استاندارد در همه جوانب زندگی و وجود عزم ملی برای پیادهسازی آنها، روند پیشرفت و توسعه بیشتر را در همه جنبههای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در این گروه از کشورها فراهم آورده است و بستری مناسب برای تعامل با روند جهانی شدن پیش روی کارگزاران ایجاد کرده است. حال اگر به عوامل عدم توسعهیافتگی در کشورهای جهان سوم و به تعبیر بهتر در حال توسعه نگاهی افکنیم، متوجه این مهم میشویم که علیرغم پتانسیلهای بالقوه موجود در این کشورها، دلیل اصلی و اساسی این موضوع، عدم رعایت استانداردها در اسلوبی نظاممند در همه جوانب اداره کشورست. بنابراین، نظاممند کردن هر پدیدهای در جهان هستی، باعث میشود تا آن پدیده در راستا و مسیر تعالی قرار گیرد و استانداردها که دستاورد آخرین یافتههای علمی و تجربی میباشند، چراغ راه و فرایند اجرایی این مهم محسوب خواهند شد. از طرفی، امروزه با تبدیل دنیا به یک دهکده جهانی و بوجود آمدن یک بازار رقابتی کامل و با توجه به تنوع کالاهای موجود در پیشرفت روزافزون تکنولوژی و اشباع بازار، آنچه نمود بارزی یافته است، مشتریمداری و توجه به خواست مصرفکنندگان است. در این گونه بازارها رقابت در تعامل مستقیم با کیفیت، قیمت و انجام به موقع تعهدات است که هر کدام از این عوامل میتوانند موجب پایداری و یا از بین رفتن هر گونه فعالیت تولیدی و یا خدماتی باشد. در چنین شرایطی است که استانداردها که به نوعی نتایج تحقیقات محسوب میشوند، به عنوان یک عامل تعیینکننده و سرنوشتساز میتوانند نقش مهم و اساسی خود را جهت حضور و بقا در بازارهای بزرگ جهانی ایفا کنند.
این مقاله، ضمن اشارهای به تعریف استاندارد و جهانی شدن، ضرورت استانداردسازی و رعایت آن، سازمان تجارت جهانی و نقش استاندارد در تجارت جهانی را مورد بررسی قرار داده و در انتها، پیشنهادهایی را برای ایفای مؤثر این نقش، ارایه خواهد داد.