سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا عالی نهاری – یسانس مهندسی مکانیک ، مدیر ارزشیابی خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندار

چکیده:

برای بررسی دقیق موضوع ایمنی خودرو، لازم است تا محورهای حصول ایمنی خودرو مورد توجه قرار گیرد.ایمنی خودرو توسط سه محور ، تدوین و تصویب استانداردهای مناسب و کارآمد ، اعمال و جار یسازی استاندارده ای مصوب در مراحل طراحی و ساخت ، تداوم رعایت الزامات استاندارد در تولید انبوه (COP)(انطباق محصول)، حاصل میگردد.با توجه به تعریف فوق محورهای تامین ایمنی باید دارای ویژگی های ، نخست این که مشخصات الزام ی و فراگیر استانداردهای ایمن ی باید به نحو ی کار آمد و کاف ی تدوین، تبیین و تصویب گردد، دوم اینکه مشخصات مذکور به درستی و با دقت , در طراح ی و ساخت نمون ه های اولیه محصول تأمین گردد ، سوم اینکه الزامات استاندارد باید در تمامی مراحل تولید انبوه رعایت شود ،باشند.