سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایرج سلطانی – مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت فولاد مبارکه
پورسینا – معاونت نیروی انسانی وسازماندهی شرکت فولاد مبارکه و دانشجوی کارشناسی

چکیده:

از طریق پرورش منابع انسانی در سازمان های صنعتی و تولیدی می توان به مزیت رقابتی دست یافت . پرورش منابع انسانی در سازمان نیازمند حرکت نظام مند و وجود چهارچوب علمی و استاندارد می باشد . این که سازمان فقط به کیفیت فکر کند کیفیت حاصل نمی شود بلکه از طریق استقرار سری استانداردهای کیفیت نظیر ISO9000 و استاندارد E.F.Q.M و غیره می توان تولید کیفی و استاندارد را تضمین نمود . در زمینه منابع انسانی که محور اساسی سودآوری سازمان بوده و مدیریت آن در اختیار سازمان است نیز لازم است از طریق استاندارد کردن ، جهت گیری ها و بنیادهای توسعه کارکنان تعیین و بر آن اساس حرکت شود همانگونه که سازمان نیازمند اشتهار و تعهد به کیفیت است . نیازمند اشتهار و تعهد به پرورش منابع انسانی است . در زمینه پرورش منابع انسانی م ی توان از استاندارد سرمایه گذاری روی کارکنان Investment In people Standard استفاده نمود . استاندارد سرمایه گذاری روی کارکنان این امکان و فرصت را برای سازمان فراهم می کند که روش رسمی و غیر رسمی توسعه منابع انسانی خود را نظام مند و استاندارد نماید . لذا با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله که جنبه های کاربردی و نوآورانه آن در تطبیق و استفاده از آن در نظام توسعه منابع انسانی یکی از موسسات صنعتی و تولیدی می باشد . سعی بر آن است که اصول و مبانی استاندارد IIP در توسعه منابع انسانی ارایه و نتایج و پیامدهای مثبت آن در کسب مزیت رقابتی از طریق ظرفیت سازی و تعالی کارکنان تبیین شود .