سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
اسماعیل نصیری هندخاله – استادیارگروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور
اسماعیل صفرعلی زاده – عضو هیئت علمی و دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور
رباب حسین زاده – عضو هیئت علمی و دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور
محمد صادق زاده – کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

چکیده:
توسعه مادر شهر ها و کلانشهرها در پیکره جغرافیایی کشور، باعث استفاده بی رویه از خودروهای شخصی شده که پیامد آن،آلودگی هوا و تهدید سلامتی انسان به واسطه امراض ناشی از این آلودگی ها می باشد. در شهر اصفهان، به عنوان سومین کلانشهر ایران، گسترش شهر، باعث ایجاد شریان های ارتباطی متعددی می گردد حال آنکه در اکثر آن ها مسیرهای ویژه ای برای دوچرخه تعبیه نشده است. استفاده از دوچرخه و فرهنگ سازی برای آن می تواند تا حد زیادی از ترافیک درون شهری کاسته و با گسترش استفاده آن، آلودگی های زیست محیطی به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد. هدف مقاله حاضر،تحلیل نقش استفاده از دوچرخه در کاهش ترافیک منطقه ٣ شهر اصفهان با روش توصیفی – تحلیلی است که نوع تحقیق از نوع کاربردی است. برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز از مطالعات میدانی و توزیع پرسشنامه استفاده شده است که در این راستا، ١٦٠ پرسشنامه در سطح منطقه ٣و در بین شهروندان مرد توزیع گردیده سپس با استفاده از تکنیک ها و روش های آماری داده ها در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه ای که حاصل گردیده، این است که استفاده از دوچرخه دراین منطقه محدود بوده و علت آن از دید مردم؛ کمبود زیرساخت های لازم جهت استفاده از دوچرخه و همچنین عدم فرهنگ سازی مناسب برای استفاده از آن می باشد