مقاله نقش استفاده از طرح واره هاي جنبشي در حل مساله قياسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تازه هاي علوم شناختي از صفحه ۵۹ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: نقش استفاده از طرح واره هاي جنبشي در حل مساله قياسي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حل مساله قياسي
مقاله ادراک
مقاله طرح واره جنبشي
مقاله بازنمايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي نوراله
جناب آقای / سرکار خانم: اونق امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف اين پژوهش، بررسي تاثير نحوه پردازش مساله منبع بر تشکيل طرح واره راه حل و انتقال آن به مساله آماج در يک موقعيت حل مساله قياسي بود. روش: بر اساس يک طرح آزمايشي «پس آزمون چند گروهي»،۹۰ دانشجوي پسر مقطع کارشناسي دانشگاه زنجان در سه گروه آزمايشي کلامي، نقاشي و نمايش، ابتدا داستان ژنرال و ديکتاتور را مطالعه کرده و سپس به روش گروه خود آن را بازآفريني کردند. در مرحله بعد، هر سه گروه در مورد حل مساله اشعه و تومور، که طرح واره مورد نياز براي حل آن در داستان اوليه نهفته بود، اقدام کردند.
يافته ها: نتايج حاکي از آن است که قبل از اشاره به تشابه ساختاري داستان ژنرال و مساله اشعه، آزمودني هايي که داستان را به صورت نمايشي بازآفريني کرده بودند، در حل مساله آماج موفق تر از آزمودني هايي عمل کردند که داستان را صرفا به صورت کلامي يا تصويري بازنمايي کرده بودند، اين در حالي است که از نظر کيفيت يادآوري داستان ژنرال بين سه گروه کلامي محض، نقاشي و نمايش تفاوتي ديده نشد يا حتا از نظر کميت اين تفاوت به ضرر گروه نمايش بود.
نتيجه گيري: از آنجا که حل موفقيت آميز مساله آماج، در اين آزمايش، مستلزم به کارگيري يک طرح واره جنبشي بود و چون احتمال تشکيل چنين طرح واره اي هنگام انجام دادن رفتارهاي حرکتي (نمايش) بيش از ساير حالات است، آزمودني هاي گروه نمايش در حل اين مساله موفق تر از ساير گروه ها عمل کردند. در مجموع، نتايج حاکي از آن است که براي انتقال موفقيت آميز اصول از منبع به آماج، صرف غني بودن طرح واره هاي تشکيل شده، هنگام ادراک منبع، کافي نيست، بلکه براي حل مساله آماج طرح واره تشکيل شده بايد با طرح واره مورد نياز هم جنس باشد.