سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سیدرحیم صفوی میرمحله – عضو هیات علمی (مربی) ، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده:
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مقاطع مختلف رشد جسمی، روانی و اجتماعی نیازمند دارا بودن نگرش مثبت به رشته تحصیلی و انگیزه های قوی است. پیشرفت تحصیلی فرزندان همواره از دغدغه های اصلی والدین آنها می باشد باتوجه به این موضوع در این پژوهش درصدد بیان ارتباط بین اشتغال و نوع شغل و همچنین سواد مادران و پیشرفت و عملکرد تحصیلی فرزندان آنها می باشیم و بر این اساس، جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول منطقه ۲ شهر تهران درنظر گرفته شده که با استفاده از روش های نمونه گیری تصادفی ساده و خوشه ای ۱۵۰ دانش آموز به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های مقایسه میانگین دو جامعه و آماره t و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل و نتایج نهایی در مورد فرضیات تحقیق بدست آمد.