مقاله نقش اصول « مفاهمه عرفي و مفهوم شناسانه» در تحليل انديشه هاي سياسي معاصر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مطالعات انقلاب اسلامي از صفحه ۱۷۳ تا ۱۹۷ منتشر شده است.
نام: نقش اصول « مفاهمه عرفي و مفهوم شناسانه» در تحليل انديشه هاي سياسي معاصر
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش
مقاله مفاهمه عرفي
مقاله تحليل انديشه ها
مقاله مفاهيم ثابت
مقاله مفاهيم متغير
مقاله مفهوم شناسي
مقاله اصول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعيميان ذبيح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انديشه هاي سياسي، بخشي از امور انساني هستند که تحليل آنها در چارچوب اصول مفاهمه عرفي امکان پذير است. از اين رو، براي تحليل انديشه هاي سياسي معاصر، به تامل مستمر در اصول مفاهمه عرفي و تلاش خاصي نياز است که از مفهوم شناسي آغاز مي شود. انديشه هايي که در فضاي انقلاب اسلامي جريان دارند، با تکيه بر اين اصول مفاهمه عرفي بروز مي کنند. بررسي روش شناسانه در زمينه انديشه ها، ابعاد فراواني دارد. نوشتار حاضر، به دنبال پاسخ به اين پرسش هاست:
۱. چه قوانيني را مي توان به عنوان قوانين مفاهمه عرفي، به عنوان راه ارتباط يك انديشه ورز و مخاطبان بازشناخت؟
۲. در فرايند فهم و تحليل محتواي انديشه ها، به چه اصول مفهوم شناسانه اي به عنوان عناصر اصلي در تعامل انديشه اي ميان انديشه پردازان و مخاطبان آنها، بايد توجه شود؟
اين مقاله، در زمينه مفهوم شناسي، نگاهي ويژه به هسته مرکزي معنا دارد که آن را مدار تعامل با مفاهيم معرفي مي کند. همچنين، شرکت مفاهيم در بازي معاني و پذيرش توسعه و تضييق آنها را در اين بستر تفسير مي کند. از ديگر سوي، کيفيت مقوله انتقال معاني را به بستر معنايي وابسته مي داند و ميزان خودآگاهي بازيگران سياسي و انديشمندان سياسي را در تعامل با مفاهيم داراي نقش محوري مي داند.