مقاله نقش اضطراب و افسردگي در تبيين اختلالات نارسايي توجه در کودکان دبستاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در روان شناسي باليني از صفحه ۵۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: نقش اضطراب و افسردگي در تبيين اختلالات نارسايي توجه در کودکان دبستاني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال فزون کنشي/ نارسايي توجه
مقاله اضطراب
مقاله افسردگي
مقاله کودکان دبستاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اختلال فزون کنشي/ نارسايي توجه با اضطراب و افسردگي در نمونه هاي بزرگسال و گروه هاي باليني رابطه نشان داده است. به نظر مي رسد تا اين تاريخ رابطه مولفه هاي عاطفي اضطراب و افسردگي با اختلال فزون کنشي/ نارسايي توجه در کودکان دبستاني بسيار اندک مورد بررسي قرار گرفته است. پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه دو اختلال ذکر شده در کودکان دبستاني انجام گرفت.
روش: بدين منظور نمونه اي به حجم ۱۰۰۹ نفر (۴۹۰ دختر و ۵۱۹ پسر) به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي از نواحي چهارگانه مدارس ابتدايي شيراز، انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره نشان داد که اضطراب- افسردگي در تبيين تغييرات انواع سه گانه فزون کنشي/ نارسايي توجه يعني نارسايي توجه، فزون کنشي – تکانشگري و ترکيبي سهم قابل ملاحظه اي دارد. اين يافته ها همسو با تحقيقات قبلي تفسير گرديد و نشان داد ساز وکار هاي مشترکي بين مولفه هاي عاطفي و فزون کنشي/ نارسايي توجه وجود دارد.
نتيجه گيري: نارسايي توجه نقش اساسي در اشتراکات دو متغير دارد و در اين راستا شايد بتوان نوعي آمادگي ژنتيکي عمومي براي شکل گيري اختلالات نارسايي توجه و اضطراب- افسردگي را متصور شد.